Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1.       Správce osobních údajů

Společnost Beadgame s.r.o., se sídlem Alšovice 156, Pěnčín, IČ: 004 80 851, DIČ: CZ00480851, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 102, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1.       Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 1.       Zdroje osobních údajů
 •          přímo od subjektů údajů
 •          velkoobchod
 •          distributor
 •          kamerový systém
 •          veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

 1.       Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 •          adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 •          popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
 •          další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 •          údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

 1.       Kategorie subjektů údajů
 •          zákazník správce
 •          zaměstnanec správce
 •          dopravce
 •          dodavatel služby
 •          návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem
 •          jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 •          uchazeč o zaměstnání

 

 

 

 1.       Kategorie příjemců osobních údajů
 •          finanční ústavy
 •          veřejné ústavy
 •          státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

 1.       Účel zpracování osobních údajů
 •          účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 •          jednání o smluvním vztahu
 •          plnění smlouvy
 •          ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 •          archivnictví vedené na základě zákona
 •          výběrová řízení na volná pracovní místa
 •          plnění zákonných povinností ze strany správce
 •          ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

 1.       Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1.       Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a ve vnitřní směrnici správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 1.   Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

 •          subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 •          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 •          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 •          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 •          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 •          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

 1.   Práva subjektů údajů

1)      V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 •          účelu zpracování
 •          kategorii dotčených osobních údajů
 •          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 •          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 •          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 •          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

 

2)      Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •          Požádat správce o vysvětlení.
 •          Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 •          Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 •          Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 •          Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 •          Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.